Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów, dlatego przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności, która opisuje w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Administratorem danych osobowych jest:
ARB INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu ul. Łokietka 3C/2, 49-300 Brzeg, REGON: 520307109; NIP: 7471921542, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000929628. Właściciel strony internetowej dostępnej pod adresem: arbinwestycje.pl dalej „witryna” adres korespondencyjny: ul. Łokietka 3C/2, 49-300 Brzeg e-mail: biuro@arbinwestycje.pl

Przetwarzanie Twoich danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem witryny, dokonywaniem płatności, jak również procesami pomocniczymi, mających na celu zapewnienie najwyższego poziomu satysfakcji z naszych usług i produktów. Przetwarzamy dane osobowe uzyskane od Ciebie w toku korzystania z naszej witryny oraz w związku ze świadczonymi usługami i innymi czynnościami dokonywanymi w procesie współpracy oraz komunikacji, w tym w ramach kontaktu e-mailowego lub telefonicznego. Przetwarzamy następujące informacje danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas ważną kwestią. Z tego powodu funkcjonowanie naszej strony internetowej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO.

Cel przetwarzania danych osobowych
Podane dane osobowe służą do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, rozpatrzenie wniosków i żądań kontaktujących się osób bądź realizacji umowy lub zamiaru jej zawarcia, jak również prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora bądź osoby trzeciej, tj. wykonania działań kontaktowych w stosunku do użytkownika strony internetowej Administratora, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących im roszczeń – zależnie od zakresu kontaktu.

Podstawa przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy także dane osobowe na podstawie i w ramach obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ewentualnie również art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Okres przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w możliwie najkrótszym okresie czasu wynikająco z konieczności osiągnięcia określonego celu lub jak długo wymagają tego przepisy prawa. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przetwarzanie w określonym zakresie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub też ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Udostępnianie Twoich danych osobowych
Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, audytorskie, hostingowe, pocztowe lub kurierskie i inne, niezbędne przy realizacji ww. celów przetwarzania. Jeśli kontakt z Administratorem dotyczy realizowanych usług, odbiorcami mogą być również podmioty uczestniczące w określonych usługach, w szczególności związanych z podstawową działalnością Administratora. Możemy przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Możemy także przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i osobom trzecim dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o zakresie i sposobie wykonywania Twoich uprawnień kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: biuro@arbinwestycje.pl.

Prawo dostępu do danych
Masz prawo żądać od nas informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz m.in. w jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób to robimy, z kim dzielimy się posiadanymi danymi oraz skąd je pozyskaliśmy. Możesz złożyć stosowny wniosek poprzez wskazany przez nas kontaktowy adres e-mail lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, których nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do poprawiania danych
Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz – z uwzględnieniem celów przetwarzania – uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy:
nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania, wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych:
jeśli uważasz, że Twoje dane są niepoprawne i zgłosisz to nam – ograniczymy przetwarzanie do czasu aż sprawdzimy poprawność danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie danych, jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do właściwych celów przetwarzania, ale są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw, w przypadku Twojego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych – do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przetwarzanie, pomimo sprzeciwu. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do takich celów.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym
Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, zawsze zalecamy skontaktować się z nami celem wyjaśnienia. Przysługuje również Tobie wniesienie skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualizacja Polityki Prywatności
Jeśli nastąpi konieczność aktualizacji niniejszej polityki prywatności, będziesz mieć zawsze dostęp do aktualnej wersji na naszej stronie internetowej. Poinformujemy Cię także o każdej istotnej zmianie, gdy tylko zostanie wprowadzona.